Entrada do templo Kiyomizu, em Kyoto, vazias devido às restrições

Entrada do templo Kiyomizu, em Kyoto, vazias devido às restrições do coronavírus

Entrada do templo Kiyomizu, em Kyoto, vazias devido às restrições do coronavírus
21/07/2020
REUTERS/Leika Kihara