Ex-ministro Eduardo Pazuello

Ex-ministro Eduardo Pazuello

15/03/2021
REUTERS/Ueslei Marcelino